ทรัพยากรเห็ด/รา

อพ.สธ.-มร.รพ.
แผนแม่บท5ปีทรัพยากร
แผนแม่บท 5 ปี ทรัพยากรเห็ด/รา
MAPPING ทรัพยากรเห็ด/รา
คณะกรรมการทรัพยากรเห็ด/รา


mushroom

ทรัพยากรเห็ดในพื้นที่ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

mushroom01

mushroom02

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการวิชาการ (วันและเวลาราชการ)
หมายเลขโทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11490-2 , 081-811-3048
อีเมล์ uniserv@rbru.ac.th
© Copyright 2021 UNISERV RBRU. All Rights Reserved.

Designed with Mobirise - Details here