คณะกรรมการ อพ.สธ.-มร.รพ.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากร อพ.สธ.-มร.รพ.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากร อพ.สธ.-มร.รพ. ที่ 1995/2563 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากร อพ.สธ.-มร.รพ.(เพิ่มเติม)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากร อพ.สธ.-มร.รพ. ที่ 0266/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.รพ.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มร.รพ. ที่ 1997/2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ อพ.สธ. ที่ 213/2559 

แต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากร อพ.สธ.-มร.รพ. ที่ 213/2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559-30 กันยายน 2564

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการวิชาการ (วันและเวลาราชการ)
หมายเลขโทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11490-2 , 081-811-3048
อีเมล์ uniserv@rbru.ac.th
© Copyright 2021 UNISERV RBRU. All Rights Reserved.

Start your own site - Try here