ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ชุตาภา คุณสุข 
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

กลุ่มงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (วันและเวลาราชการ)
อาคาร 36 ชั้น 5 เลขที่ 41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
หมายเลขโทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11490-2 , 081-811-3048
อีเมล์ uniserv@rbru.ac.th
  

แผนที่ตั้งสำนักบริการวิชาการ 
12°39'48.7"N 102°06'11.4"E
12.663527, 102.103163
https://goo.gl/maps/huG8fi4GR9xBcLMJA


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการวิชาการ (วันและเวลาราชการ)
หมายเลขโทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11490-2 , 081-811-3048
อีเมล์ uniserv@rbru.ac.th
© Copyright 2021 UNISERV RBRU. All Rights Reserved.

Created with Mobirise - Try it