Publications :: ผลงานตีพิมพ์

Tuesday, 14 October 2008 01:05 administrator
Print

ผลงานปี 2559
- ชุตาภา คุณสุข และพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา. 2559. ความหลากชนิดของนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพสธ.ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”. ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิชาการคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น. หน้า 521-530.

- ลิสา สมัครพันธ์, ไพลิน เทียนปรุ, พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา และชุตาภา คุณสุข. 2559. ความหลากชนิด และการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำพลอยได้จากการทำประมงลอบปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบิติงานวิทยาการ อพสธ.ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”. ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิชาการคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น. หน้า 677-685.

- จิรภัทร จันทมาลี, ธีรภัทร วงค์วินิจศร, รัตติพร ถุงทอง และนิตติยา ทานทน. 2559.การคัดกรองและการศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นของแบคทีเรียสร้างรงควัตถุที่แยกได้จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบิติงานวิทยาการ อพสธ.ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”. ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิชาการคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น. หน้า 580-589.


 

ผลงานปี 2556
- ชัยดำรง สิงห์แหลม, สรารัตน์ สมยา และชุตาภา คุณสุข. 2556. ความหลากหลายของปูน้ำเค็ม บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. เอกสารงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพสธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556. หน้า 312-319.

- รัตนาภรณ์ คำสุขดี และจิรภัทร จันทมาลี. 2556. การคัดแยกและศึกษาแบคทีเรียที่ผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.เอกสารงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพสธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556. หน้า 368-376.

- วิมลรัตน์ พัดเล็ก, เสาวภา สุราวุธ, ชนาพร ผ่องใบตอง และวิระ ศรีมาลา. 2556. การคัดกรองแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลสในพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.เอกสารงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพสธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556. หน้า xxx-xxx.


 

ผลงานปี 2554
- เสาวภา สุราวุธประสาน แสงไพบูลย์วิญญู ภักดี, เดือนเต็ม ทองเผือก, กาญจนา ราชสุวรรณ, วิระ ศรีมาลา. การคัดแยกเชื้อราที่สร้างเอ็นไซม์เซลลูเลสในพื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี. ใน: พรชัย จุฑามาศ, บรรณาธิการ. เอกสารประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ”. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 5 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 3 – 5 พ.ย. 2554; ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เวิร์ค สแควร์; 2554. น. 48-58. PDF file

- ชุตาภา คุณสุข, ประสาน แสงไพบูลย์, เสาวภา สุราวุธ, ฤทัยณัฏฐ์ แสงเป๋า. ความหลากหลายของแพลงก์พืช บริเวณพื้นที่ป่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี จังหวัดจันทบุรี. ใน: พรชัย จุฑามาศ, บรรณาธิการ. เอกสารประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ”. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 5 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 3 – 5 พ.ย. 2554; ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เวิร์ค สแควร์; 2554. น. 420-5. PDF file

- มัทนี สีมา, วิญญู ภักดี. การยับยั้งการสร้างอะฟลาทอกซินของ Aspergillus flavus โดยเชื้อแอคติโนมัยซีส. ใน: พรชัย จุฑามาศ, บรรณาธิการ. เอกสารประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ”. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 5 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 3 – 5 พ.ย. 2554; ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เวิร์ค สแควร์; 2554. น. 420-5. PDF file


ผลงานปี 2550

- อุษณีย์ ศรณรินทร์, วิญญู ภักดี. การยับยั้งเชื้อ Aspergillus flavus โดยเชื้อ Actinomycetes. ใน: พรชัย จุฑามาศ, บรรณาธิการ. เอกสารประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน”. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 3 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2550; ณ อาคารประชุมวิชาการ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เวิร์ค สแควร์; 2550. น. 310-3. PDF file

- วันดี มาลา, จิรภัทร จันทมาลีวิญญู ภักดี. การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไซลาเนส ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี. ใน: พรชัย จุฑามาศ, บรรณาธิการ. เอกสารประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน”. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 3 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2550; ณ อาคารประชุมวิชาการ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เวิร์ค สแควร์; 2550. น. 478-81. PDF file

- นิภา ปานทอง, วิญญู ภักดี. การคัดกรองเชื้อราที่คาดว่าจะเป็นราก่อโรคในมนุษย์จากดิน. ใน: พรชัย จุฑามาศ, บรรณาธิการ. เอกสารประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน”. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 3 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2550; ณ อาคารประชุมวิชาการ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เวิร์ค สแควร์; 2550. น. 475-7. PDF file


 

หมายเหตุ : ขอเปลี่ยน Email address ของการติดต่อนักวิจัยเป็น This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Sunday, 17 February 2019 11:48