Plant Genetic Conservation Project, Rambhai Barni

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10

E-mail Print PDF

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10  “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”

จัดขึ้น ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ในการนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
ขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ส่งชื่อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็มผลงานสำหรับร่วมประชุมวิชาการ 
โดยเรื่องที่นำมาจัดแสดงจะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานได้ร่วมสนองพระราชดำริในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. เป็นผลงานที่ดำเนินการในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น

เช่น พื้นที่ปกปักทรัพยากรของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ  พื้นที่ปกปักทรัพยากรเกาะแสมสาร 
พื้นที่ปกปักทรัพยากรของเขื่อน (กฟผ.) เป็นต้น 
2. เป็นผลงานในพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรที่ อพ.สธ. และหน่วยงานสนองพระราชดำริได้ร่วมสำรวจแล้ว เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะช้าง 
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น
3. เป็นผลงานที่ดำเนินการภายใต้กรอบ/กิจกรรมของ อพ.สธ. โดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น
4. ต้องเป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในแผนแม่บท อพ.สธ.- หน่วยงาน
5. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน

Last Updated on Saturday, 23 February 2019 08:26  

Newsflash

ขอขอบคุณท่านอธิการบดี รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม ท่านคณบดี อ.ดร.โชติ เนืองนันท์ และคณาจารย์ทุกท่านจากหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิชาการ