Plant Genetic Conservation Project, Rambhai Barni

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

E-mail Print PDF

1. ชื่อโครงการ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

2. ชื่อแผนงาน บริหารวิชาการแก่สังคม

3. ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ชื่อหน่วยงานและสังกัด
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5. พื้นที่ดำเนินการ
 ป่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6. ลักษณะของโครงการ
 โครงการต่อเนื่อง
7. ลักษณะการดำเนินการ
 ประสานงานกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

8. หลักการและเหตุผล

     เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีเนื้อที่หลายแห่งยังเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์และเขียวชอุ่มตลอดปี ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเห็นควรทำโครงการที่จะอนุรักษ์พันธุ์พืช เหล่านี้ไว้ รวมทั้งทำการศึกษาด้านอนุกรมวิธาน คุณประโยชน์ทางสมุนไพรและอื่นๆ รวมทั้งมีโครงการที่จะให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสศึกษาและใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์จากป่าอย่างคุ้มค่า และกว้างขวาง ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้ติดต่อขอความร่วมมือในการอนุรักษ์พันธุ์พืช เหล่านี้ไปยังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

9. วัตถุประสงค์ของโครงการ

  9.1 เพื่ออนุรักษ์ไม้พื้นเมืองของจันทบุรี ภาคตะวันออกและของไทย รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  9.2 เพื่อให้เยาวชนของชาติและประชาชนทั่วไปได้ใช้ป่าของสถาบันเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสิ่งแวดล้อม

10. เป้าหมายของโครงการ

     ป่าอนุรักษ์บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์หลังใหม่ และ/หรือป่าหลังอาคารสาม รวมทั้งป่าหลังอาคารคณะเกษตรฯ และ/หรือที่อื่นๆ ที่สถาบันเห็นสมควรจะอนุรักษ์ไว้

11. ขั้นตอนและรายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการ

  11.1 สำรวจพื้นที่ป่าที่จะเข้าโครงการ แล้วกำหนดขอบเขตให้แน่นนอน
  11.2 ทำเรื่องทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านทางคุณพรชัย จุฑามาศ เพื่อทำแผนแม่บทที่ชัดเจน และตามมาด้วยการทำแผนปฏิบัติการ (ระยะ 5 ปี เข้าแผน 8) ทาง โครงการ อพ.สธ. จะประสานงานการทำงานอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด้านงบประมาณต่างๆ ด้วย 
  11.3 พิจารณากิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กับโครงการร่วมกับ อพ.สธ.

12. หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ

  1. โครงการ อพ.สธ. 
  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  3. หน่วยงานอื่นๆ ทั้งของรัฐและเอกชน

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

  13.1 พันธุ์พืชของป่าอนุรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้รับการปกปักรักษาตลอดไป 
  13.2 ทราบชื่อชนิดของพืชในป่าอนุรักษ์นี้ ทั้งชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ และรายละเอียด อื่นๆ ของพืชเหล่านี้ 
  13.3 เยาวชนและชุมชนได้รับประโยชน์จากป่าอนุรักษ์นี้ 
  13.4 สามารถปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนได้ 
  13.5 มีแหล่งศึกษาพืชด้านอนุกรมวิธานและสิ่งแวดล้อม

14. งานที่ทำไปแล้วใน พ.ศ. 2537 – 2539

     ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ทำโครงการสวนพฤกษศาสตร์ โดยขอความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากโครงการมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณี เป็นเงิน 504,500 บาท เพื่อก่อสร้างเรือนเพาะชำ ต้นไม้ ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทำป้ายโลหะ ซื้อพันธุ์พืช และค่าใช้สอยในการไปติดต่องาน ทางคณะกรรมการมูลนิธิประชาธิปก-รำไพพรรณีได้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือโครงการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 300,000 บาท

     งานที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทำไปแล้ว ได้แก่

 1. สร้างเรือนเพาะชำต้นไม้ ขนาด 16 x 8 เมตร ประกอบด้วยห้องทำงานและห้องเก็บของขนาด ห้องละ 4x4 เมตร ส่วนที่เหลือ หลังคาใช้ตาข่ายครอบและไม่มีฝาหรือรั้วกั้น
 2. จัดซื้อครุภัณฑ์บางชนิด ได้แก่ ตู้เย็น พัดลม โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ตู้ใส่เอกสาร ชั้นวางของ
 3. ทำป้ายชื่อพืช พร้อมชื่อวิทยาศาสตร์และประโยชน์บางส่วน
 4. สำรวจพันธุ์พืชบริเวณป่าอนุรักษ์ด้านทิศตะวันออกของอาคารวิทยาศาสตร์หลังใหม่ พบความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่น่าสนใจ พื้นที่พบมีทั้งที่มีเฉพาะในจันทบุรี บางชนิดมีเฉพาะภาคตะวันออก และบางชนิดพบทั้งในจังหวัดจันบุรีและบางจังหวัดใน ภาคเหนือและภาคใต้ นอกจากนี้บางชนิดพบได้ทั่วไปในประเทศไทย พืชในป่านี้ส่วนมากมีคุณค่าทางสมุนไพร บางชนิดมีจำนวนน้อย ควรแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะพืชที่มีทางจันทบุรีเท่านั้นโอกาสที่จะสูญพันธุ์ไปจากโลกจึงมีมาก ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเห็นความจำเป็นที่ จะต้องศึกษาและหาแนวทางเพื่ออนุรักษ์พืชเหล่านี้ไว้อย่างอย่างยิ่ง จึงได้ดำเนินโครงการนี้และได้ขอความช่วยเหลือทางงบประมาณจากโครงการมูลนิธิประชาธิปก - รำไพพรรณี ดังกล่าวแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานของ โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีมากที่สุด ทางคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการ อพ.สธ. เพื่อเรียนถามแนวทางในการให้ความร่วมมือเพื่ออนุรักษ์พืชที่สำคัญ และอื่นๆ ในการนี้ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานโครงการ อพ.สธ. และคณะ ได้กรุณามาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีถึงสองครั้ง เพื่อชี้แนวทางการให้ความช่วยเหลือและการประสานงานระหว่าง อพ.สธ. และสถาบัน ดังกล่าวแล้วในข้อ 11.2 ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบัน ชุมชน และส่วนรวมเป็นเอนกประการ จึงได้จัดทำโครงการเสนอสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งพิจารณาเป้าหมายของโครงการในข้อ 10 ด้วย

 

Last Updated on Wednesday, 27 May 2009 17:04  

Newsflash

ขอขอบคุณท่านอธิการบดี รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม ท่านคณบดี อ.ดร.โชติ เนืองนันท์ และคณาจารย์ทุกท่านจากหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิชาการ