Plant Genetic Conservation Project, Rambhai Barni

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home บทนำ

บทนำ

E-mail Print PDF

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปักยางนา 
           ในฤดูร้อนเกือบทุกปี พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระยะแรกเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟ ต่อมาเสด็จฯโดยรถยนต์ เมื่อเสด็จฯผ่านอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สองข้างทางมีต้นยางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่มาก ทรงมีพระราชดำริที่จะสงวนบริเวณป่าต้นยางนี้ไว้ เป็นสวนสาธารณะด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่ไม่สามารถจัดถวายได้ตามพระราชประสงค์ เพราะมีราษฎรเข้ามาทำไร่ทำสวนในบริเวณนั้นมาก จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหม่ในอัตราที่ไม่สามารถจัดได้

Last Updated on Monday, 13 October 2008 19:19  

Newsflash

ขอขอบคุณท่านอธิการบดี รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม ท่านคณบดี อ.ดร.โชติ เนืองนันท์ และคณาจารย์ทุกท่านจากหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิชาการ