Plant Genetic Conservation Project, Rambhai Barni

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10

E-mail Print PDF

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10  “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์”

จัดขึ้น ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ในการนี้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
ขอเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ส่งชื่อเรื่องพร้อมบทคัดย่อและเรื่องเต็มผลงานสำหรับร่วมประชุมวิชาการ 
โดยเรื่องที่นำมาจัดแสดงจะต้องเป็นผลงานที่หน่วยงานได้ร่วมสนองพระราชดำริในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. เป็นผลงานที่ดำเนินการในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น

เช่น พื้นที่ปกปักทรัพยากรของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริ  พื้นที่ปกปักทรัพยากรเกาะแสมสาร 
พื้นที่ปกปักทรัพยากรของเขื่อน (กฟผ.) เป็นต้น 
2. เป็นผลงานในพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรที่ อพ.สธ. และหน่วยงานสนองพระราชดำริได้ร่วมสำรวจแล้ว เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เกาะช้าง 
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น
3. เป็นผลงานที่ดำเนินการภายใต้กรอบ/กิจกรรมของ อพ.สธ. โดยสถาบันหรือหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เท่านั้น
4. ต้องเป็นผลงานที่ปรากฏอยู่ในแผนแม่บท อพ.สธ.- หน่วยงาน
5. ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน

Last Updated on Saturday, 23 February 2019 08:26
 

อัลบั้มภาพการประชุมวิชาการฯ ครั้งต่างๆ

E-mail Print PDF

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมวิชาการ อาคารสระบุรี ๖ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุมวิชาการ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ดูภาพ

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุมวิชาการ มุกดา ๑ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
ดูภาพ

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์ฝึกอบรมหนองระเวียง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา
ดูภาพ

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ดูภาพ

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม – ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐
ณ ห้องประชุมวิชาการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี
ดูภาพ

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ณ อาคารประชุม ๒ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
ดูภาพ

การประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๖๐๑ สำนักพระราชวัง
พระราชวังดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร
ดูภาพ

Last Updated on Sunday, 17 February 2019 21:58
 

Publications :: ผลงานตีพิมพ์

E-mail Print PDF

ผลงานปี 2559
- ชุตาภา คุณสุข และพงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา. 2559. ความหลากชนิดของนกในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพสธ.ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”. ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิชาการคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น. หน้า 521-530.

- ลิสา สมัครพันธ์, ไพลิน เทียนปรุ, พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา และชุตาภา คุณสุข. 2559. ความหลากชนิด และการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำพลอยได้จากการทำประมงลอบปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบิติงานวิทยาการ อพสธ.ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”. ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิชาการคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น. หน้า 677-685.

- จิรภัทร จันทมาลี, ธีรภัทร วงค์วินิจศร, รัตติพร ถุงทอง และนิตติยา ทานทน. 2559.การคัดกรองและการศึกษาคุณลักษณะเบื้องต้นของแบคทีเรียสร้างรงควัตถุที่แยกได้จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี. ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบิติงานวิทยาการ อพสธ.ครั้งที่ 7 “ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”. ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิชาการคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น. หน้า 580-589.


 

ผลงานปี 2556
- ชัยดำรง สิงห์แหลม, สรารัตน์ สมยา และชุตาภา คุณสุข. 2556. ความหลากหลายของปูน้ำเค็ม บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี. เอกสารงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพสธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556. หน้า 312-319.

- รัตนาภรณ์ คำสุขดี และจิรภัทร จันทมาลี. 2556. การคัดแยกและศึกษาแบคทีเรียที่ผลิตเอ็กโซพอลิแซ็กคาไรด์จากพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.เอกสารงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพสธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556. หน้า 368-376.

- วิมลรัตน์ พัดเล็ก, เสาวภา สุราวุธ, ชนาพร ผ่องใบตอง และวิระ ศรีมาลา. 2556. การคัดกรองแบคทีเรียที่สร้างเอนไซม์เซลลูเลสในพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.เอกสารงานประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการ อพสธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2556. หน้า xxx-xxx.


 

ผลงานปี 2554
- เสาวภา สุราวุธประสาน แสงไพบูลย์วิญญู ภักดี, เดือนเต็ม ทองเผือก, กาญจนา ราชสุวรรณ, วิระ ศรีมาลา. การคัดแยกเชื้อราที่สร้างเอ็นไซม์เซลลูเลสในพื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี. ใน: พรชัย จุฑามาศ, บรรณาธิการ. เอกสารประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ”. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 5 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 3 – 5 พ.ย. 2554; ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เวิร์ค สแควร์; 2554. น. 48-58. PDF file

- ชุตาภา คุณสุข, ประสาน แสงไพบูลย์, เสาวภา สุราวุธ, ฤทัยณัฏฐ์ แสงเป๋า. ความหลากหลายของแพลงก์พืช บริเวณพื้นที่ป่าในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรรณี จังหวัดจันทบุรี. ใน: พรชัย จุฑามาศ, บรรณาธิการ. เอกสารประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ”. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 5 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 3 – 5 พ.ย. 2554; ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เวิร์ค สแควร์; 2554. น. 420-5. PDF file

- มัทนี สีมา, วิญญู ภักดี. การยับยั้งการสร้างอะฟลาทอกซินของ Aspergillus flavus โดยเชื้อแอคติโนมัยซีส. ใน: พรชัย จุฑามาศ, บรรณาธิการ. เอกสารประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ”. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 5 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 3 – 5 พ.ย. 2554; ณ ห้องประชุมวิชาการ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เวิร์ค สแควร์; 2554. น. 420-5. PDF file


ผลงานปี 2550

- อุษณีย์ ศรณรินทร์, วิญญู ภักดี. การยับยั้งเชื้อ Aspergillus flavus โดยเชื้อ Actinomycetes. ใน: พรชัย จุฑามาศ, บรรณาธิการ. เอกสารประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน”. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 3 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2550; ณ อาคารประชุมวิชาการ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เวิร์ค สแควร์; 2550. น. 310-3. PDF file

- วันดี มาลา, จิรภัทร จันทมาลีวิญญู ภักดี. การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์ไซลาเนส ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี. ใน: พรชัย จุฑามาศ, บรรณาธิการ. เอกสารประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน”. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 3 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2550; ณ อาคารประชุมวิชาการ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เวิร์ค สแควร์; 2550. น. 478-81. PDF file

- นิภา ปานทอง, วิญญู ภักดี. การคัดกรองเชื้อราที่คาดว่าจะเป็นราก่อโรคในมนุษย์จากดิน. ใน: พรชัย จุฑามาศ, บรรณาธิการ. เอกสารประชุมวิชาการ “ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน”. การประชุมประจำปี ครั้งที่ 3 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2550; ณ อาคารประชุมวิชาการ บริเวณพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี, ประเทศไทย. กรุงเทพฯ: เวิร์ค สแควร์; 2550. น. 475-7. PDF file


 

หมายเหตุ : ขอเปลี่ยน Email address ของการติดต่อนักวิจัยเป็น This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last Updated on Sunday, 17 February 2019 11:48
 

Polls

ท่านรู้จักโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มากน้อยเพียงไร
 

Who's Online

We have 5 guests online

Newsflash

ขอขอบคุณท่านอธิการบดี รศ.บัญญัติ สุขศรีงาม ท่านคณบดี อ.ดร.โชติ เนืองนันท์ และคณาจารย์ทุกท่านจากหลายหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานวิชาการ