กิจกรรมในโครงการ

ภาพกิจกรรมดำเนินงานประจำปี

ทรัพยากรเป้าหมาย/พื้นที่ปกปักทรัพยากร มร.รพ.

แผนแม่บท/แผนปฏิบัติการประจำปี

คณะกรรมการ อพ.สธ.-มร.รพ.

ระบบฐานข้อมูล

Mobirise

ทรัพยากรเป้าหมาย/พื้นที่ปกปักทรัพยากร มร.รพ.

พื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ.-มร.รพ.
ทรัพยากรปะการัง  
ทรัพยากรปู
ทรัพยากรหิ่งห้อย
ทรัพยากรเห็ด-รา
ทรัพยากรทุเรียน
ทรัพยากรปลาท้องถิ่น
ทรัพยากรกก-ปอ
ทรัพยากรชันโรง-ผึ้ง
ทรัพยากรเร่ว
ทรัพยากรกาแฟ
ทรัพยากรกล้วยไม้
ทรัพยากรเนตรม่วง
ทรัพยากรสละ-ระกำ
ทรัพยากรไม้วงศ์ยาง
ทรัพยากรกระวาน
ทรัพยากรชะมวง
ทรัพยากรพรรณไม้น้ำ

เป้าหมายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯฯ

เพื่อพัฒนาบุคลากร
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการวิชาการ (วันและเวลาราชการ)
หมายเลขโทรศัพท์ 039-319111 ต่อ 11490-2 , 081-811-3048
อีเมล์ uniserv@rbru.ac.th
© Copyright 2021 UNISERV RBRU. All Rights Reserved.

Mobirise site software - Visit site